ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТСТЬ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В СУМАХ, ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ!

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми «Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства». На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в посібниках, наукових статтях, а також дисертаційних дослідженнях.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Наукові статті викладачів кафедри публікуються на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових видань, в тому числі, які обліковуються базою даних Scopus. Тематика публікацій зосереджена на найбільш актуальних питаннях сучасного розвитку юридичної науки.

Для розширення можливостей позааудиторного спілкування та наукової роботи викладачів зі студентами на кафедрі створено Студентське наукове товариство, члени якого:

  • приймають активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, які проводяться як в університеті, так і поза його межами;
  • займаються науково-дослідною роботою, включаючи участь у конкурсах науково-дослідницьких робіт;
  • приймають участь у олімпіадах з юридичних дисциплін як на університетському, так і на державному рівні;
  • здійснюють публікацію наукових статей у співавторстві з викладачами кафедри.