Викладач

ns.andriychenko@yur.sumdu.edu.ua

Автобіографія: Горобець (Андрійченко) Надія Сергіївна народилась 25 вересня 1994 року в м. Тростянець Сумської області. Громадянство України. У 2017 році закінчила Сумський державний університет та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». З жовтня 2017 року до теперішнього часу аспірантка кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету. З вересня 2019 року викладач-стажист кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету.

Повна вища освіта, 2017 рік, Сумський державний університет, спеціальність «Правознавство»

Дисципліни: Господарське право, Господарське процесуальне право (бакалаврат)

Наукові інтереси: Правоохоронні органи, фінансово-економічна безпека держави, оцінювання діяльності правоохоронних органів.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Господарське процесуальне право» / укладачі Л.Д. Руденко,  Н.С. Андрійченко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 35 с.

Scopus

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

Статті

1. Andriichenko N. The issues of the protection of human and citizens’ economic rights and freedoms by the Security Service of Ukraine as s subject of the protection of state’s financial system. Human rights: theory and practice: collection of scientific papers. London, 2017.
P. 155–158.

2. Андрійченко Н. С. Порівняльна характеристика Служби безпеки України та Федерального бюро розслідувань США як суб’єктів захисту фінансової системи держави. EurasianAcademicResearchJournal. 2017. № 4 (10). C. 83–87.

3. Андрійченко Н. С. Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України. Правові горизонти. 2017. № 5 (18). С. 41–46. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65112

Тези доповідей

1. Андрійченко Н. С. Принципи організації та діяльності Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України. Теорії та новації юридичної науки: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). Одеса: Видавничий Дім «Гельветика», 2017. 848 с.

2. Андрійченко Н. С. Становлення Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 18-19 травня 2017 р.). Суми: Сумський державний університет, 2017. Ч. 2. 356 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66466

3. Андрійченко Н. С. Рівень громадської довіри як критерій оцінювання діяльності правоохоронних органів. Internationalandpracticeconference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» (Lublin, October, 20-21, 2017). 2017. Т. 1. С. 148–150.

2018

Монографії

1. Kulish A.M., Rieznik O.M., Andriichenko N.S. Political corruption in Ukraine: monograph. Germany. 2018. 96 p.

2. Кубишкіна А.О., Андрійченко Н.С., Рєзнік О.М. Апеляційні суди в системі суб’єктів адміністративного права: монографія. Суми: Сумський державний університет. 2018. 190 с.

   Статті

1. Андрийченко Н. С. Актуальные вопросы оценки деятельности правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт. LegeaSiViate. 2018. № 12/2. С. 6–9.

2. Андрійченко Н. С. Кадрове забезпечення Служби безпеки України як суб’єкта захисту фінансової системи держави в умовах її реформування. Запорізький електронний юридичний журнал. 2018. № 2. URL: http://lsej. org.ua/2_2018/30.pdf.

3. Андрійченко Н.С. Атестація як внутрішній критерій оцінювання діяльності співробітників правоохоронних органів України, які забезпечують фінансово-економічну безпеку держави. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 3. С. 7–11.

4. Andriichenko N. A step forward improvement of police performance assessment as a subjects of combating financial and economic crimes: experience of Ukraine and Slovakia. Bratislava Law Review. 2018. № 2. P. 127–136.

5. Kulish A., Andriichenko N., Reznik O. (2018) А step forward in the minimization of political corruption in financial support of political parties: the experience of Ukraine and Lithuania. Baltic Journal of Law & Politics, 11 (1), 108–130 (Scopus). https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69742

Тези доповідей

1. Андрійченко Н. С. Окремі аспекти визначення критеріїв оцінювання діяльності правоохоронних органів України. Internationalscientificpracticalconference «Thedevelopmentoflegalsciencesproblemsandsolutions»Conference Proceedings (April 27-28, 2018). Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 184 pages. P. 21-23.

2. Andriichenko N. S To the issue of the Security Service of Ukraine’ pre-trial investigation function as a special subject of state financial system. Science and society: collection of scientific paper. Edizioni Magi. 2017. 468 p. P. 380–311.

3. Андрійченко Н. С. Мета та завдання оцінювання діяльності правоохоронних органів як суб’єктів захисту фінансово-економічної безпеки України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х ч. Ч. 2. Суми, 2018. С. 227–230.

2019

Статті

1. Андрійченко Н.С. До питання класифікації критеріїв оцінювання ефективності правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку держави. Правові горизонти. 2019. № 14 (27). С. 49–54.https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72973

2. Андрійченко Н.С. Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 56. Том 2. С. 7–11.

3. Андрійченко Н.С. Удосконалення адміністративно-правового механізму оцінювання ефективності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Держава та регіони. Серія «Право». 2019. № 3. С. 139–146.

4. Резнік О.М., Андрійченко Н.С. Участь громадян  у підвищенні ефективності правоохоронних органів як суб’єктів захисту фінансово-економічної безпеки України. Проблемизаконності. 2019. № 147. C. 176–186.

5. Vakulyk O.O., Andriichenko N.S., Reznik O.M., Yanishevska K.D. (2019) International aspects of a legal regulation in the field of financial crime counteraction by the example of special services of Ukraine and the CIS countries. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22 (1), 8 p. (Scopus).

                                                                  Тези доповідей

7. Андрійченко Н. С. Правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів України як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференціїСуми
(23–24 травня 2019 р.). Суми: Сумський державний університет. 2019. Ч. 2. 358 с.

2020

Монографії

1. Status of the State Bureau of Investigation of Ukraine under Administrative Law /
O. M. Reznik, M. S. Moiseev, N. S. Andriichenko // LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG / Germany/ – 2020. – pages 113.

Статті

1. Reznik O., Muzychuk O., Andriichenko N., Yakushchenko Y., Svitlana K. (2020) Fight Against Doping : Experience of Ukraine and European States. Amazonia Investiga, 9 (27), 34–41 (Web of Science).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Порівняльна характеристика Служби безпеки України та Федерального бюро розслідувань США як суб’єктів захисту фінансової системи держав» № 76467 від 01.02.3028 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб’єкта фінансової системи України» № 76468 від 01.02.2018 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Кадрове забезпечення Служби безпеки України як суб’єкта захисту фінансової системи держави в умовах її реформування» № 86158 від 20.02.2019 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Атестація як внутрішній критерій оцінювання діяльності співробітників правоохоронних органів України, які забезпечують фінансово-економічну безпеку держави» № 86157 від 20.02.2019 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Актуальные вопросы оценки деятельности правоохранительных органов: отечественный и зарубежный опыт» № 86156 від 20.02.2019 р.

№ 011U006814 «Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України, 2016–2018 рр., виконавець;

№ 0118U003575 «Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки держави», 2018–2020 рр., виконавець;

№ 0120U100474 «Розробка методики взаємодії правоохоронних органів щодо протидії легалізації злочинних доходів – передумова стабільної фінансової системи України», 2020 р., виконавець.

24.09.2018–21.12.2018 р. наукове стажування на кафедрі адміністративного і екологічного права Університету ім. Я. А. Каменського (м. Братислава) в рамках Національної стипендіальної програми уряду Словацької Республіки.

Господарський договір № 55.15-20.19.СП/30 від 01.04.2019 р., замовник Державне підприємство «Держане Київське конструкторське бюро «ЛУЧ», м. Київ, предмет договору «Підготовка правового висновку щодо відповідності законодавству національного стандарту ДСТУ В-П 15.203:2017 «Система військової техніки. Виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення виробів та їхніх складників» (код послуги за ДК 016 : 2010 – 69.10 «Послуги юридичні»). Загальна сума договору 35000 грн.

Господарський договір № 55.15-2020.СП/20 від 31.03.2020 р. замовник Державне підприємство “Державне Київське конструкторське бюро “ЛУЧ”, м. Київ, предмет договору «Підготовка правового висновку щодо правомірності призначення працівників (юрисконсульта юридичного бюро, бухгалтера 2 категорії, провідного економіста з договірних та претензійних робіт) та Заступника Генерального директора Державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «ЛУЧ» до складу аудиторського комітету підприємства. Загальна сума договору 20000 грн.

Голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Навчально-наукового інституту права.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

 1,319