1. Посада доктор філософії в галузі 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», асистент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права, Сумського державного університету.

Працює: на 0,5 ставки викладачем-стажистом кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права, Сумського державного університету з 01.10.2019 р.;

Громадянство: Україна з 1993 р.;

Число, місяць і рік народження: 01.07.1993 р.;

Місце народження: м. Суми;

Освіта: дві і більше :

повна вища, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2015 р., практичний психолог у навчальних закладах;

повна вища, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» , 2015 р., юрист;

повна вища, Сумський державний університет, 2016 р., професіонал з фінансово-економічної безпеки;

з 2016 року навчається в аспірантурі Сумського державного університету за спеціальністю 081 Право.

З  19  по  25  березня 2018 року проходила навчання в Європейському гуманітарному університеті за програмою академічної мобільності «Міжнародне право і право Європейського Союзу». За результатами навчання отримала сертифікат європейського зразка № 92-12 від 24.03.2018 року.

Підвищення кваліфікації навчання за програмою підвищення кваліфікації «Курс ораторське мистецтво» – 1 кредит ЕКТС, з 21.10.2019 по 04.11.2019, Сумський державний університет, посвідчення про підвищення кваліфікації ПП №3496-19, обліковий запис 16.01.-0443/19, 04.11.2019 р.

Підвищення кваліфікації навчання за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційні технології навчання у СумДУ» – 1 кредит ЕКТС, з 12.05.2020 по 03.06.2020 р., Сумський державний університет, обліковий запис свідоцтва 16.01-0993/20, 04.06.2020 р.

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філософії в галузі 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»;

Володіння мовами: українською, російською вільно, англійською середній рівень;

Нагороди, почесні звання: не має;

Загальний стаж роботи: 5 р.;

Педагогічний стаж роботи: 5 р.;

Трудова діяльність:

2012 р. ТОВ КФ «Лоранд ЛТД», помічник вихователя (практичний психолог);

2013 – 2014 р. ДПЗ ДЗСТ «Ровесник», вихователь;

2015 р. Під час навчання проходила практику у Сумській філії Українського державного центру радіочастот (Північно-східна філія УДЦР Сумський обласний відділ)

25.01.2016 р. 30.09.2019 р. 0,5 ставки викладача правових дисциплін в коледжі Сумського національного аграрного університету (Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету);

01.10.2019 – по сьогоднішній день працює на 0,5 ставки викладачем-стажистом кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права, Сумського державного університету.

 • Освіта (рік закінчення, назва ЗВО, спеціальність):

У 2012 році з відзнакою закінчила Коледж Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

 У 2014 році з відзнакою закінчила Сумський національний аграрний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра права.

У 2014 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка за напрямом підготовки «Практична психологія» та здобула кваліфікацію бакалавр соціально-політичних наук. Практичний психолог у закладах освіти.

У 2015 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка здобула ступінь спеціаліста за спеціальністю «Практична психологія», здобула кваліфікацію «Практичний психолог у навчальних закладах».

У 2015 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»  отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» здобула кваліфікацію «юрист».

У 2016 році закінчила Сумський державний університет здобула ступінь «Магістр» отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» здобула кваліфікацію «Професіонал з фінансово-економічної безпеки».

З 2016 року навчається в аспірантурі Сумського державного університету за спеціальністю 081 Право. 

 • Перелік дисциплін, що викладаються: 1.Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України; 2.Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України – КР; 3.Правоохоронна система України.
 • Наукові інтереси: адміністративне право, службове право, державна служба в системі державного управління, правоохоронна система України, оформлення документів у юридичній діяльності.
 • Методичні праці (за останні 5 років – обов’язково, за більш тривалий термін – за бажанням) з гіперпосиланями на репозитарій СумДУ
 • Методичні вказівки до підготовки наукового проекту з навчальної дисципліни «Правоохоронна система України» для студентів спеціальності 081 «Право»  для всіх освітніх програм спеціальності / укладачі: Т. А. Кобзєва, Є.В. Михайловська. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 22 с. (ел.версія)
 • Методичні вказівки до підготовки навчального проекту (курсової роботи) з навчальної дисципліни «Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України» для студентів спеціальності  081 «Право» для всіх освітніх програм спеціальності / укладачі: Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 38 с. (ел.версія)
 • Практикум з навчальної дисципліни «Правоохоронна система України» для студентів спеціальності 081 «Право»  для всіх освітніх програм спеціальності / укладачі: Т. А. Кобзєва, Є. В. Михайловська. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 70 с. (ел.версія)
 • Посилання на авторські профілі (Scopus, WoS, Google Scholar, ResearchGate і т.п.).
 • Наукові публікації (за останні 5 років – обов’язково, за більш тривалий термін – за бажанням), згруповані за роками та категоріями (монографії / статті / тези доповідей) з гіперпосиланями на репозитарій СумДУ

Публікації наукових статей:

1.Гаруст Ю.В., Боговіс Є.В. Концептуальні основи організації та управління кадровою безпекою підприємства. Електронне науково фахове видання «Форум права» 2016. -№ 1. Харківський національний університет внутрішніх справ. ISSN 1995-6134. С. 284  – Харків – 2016. – С. 49-54  

2.Боговіс Є.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Науковий вісник  Ужгородського  національного  університету. Серія « Право » № 43 т.2.- 216 С.  – Ужгород – 2017. С. 33-37 

3.Боговіс Є.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Науковий вісник Херсонського державного  університету. Серія « Юридичні науки » № 4 т.1.- 162 С.  – Херсон – 2017. С. 118-121

4.Tatyana KOBZEVA, Yevheniia MYKHAILOVSKA. Official career in the state administration system in the conditions  of the state service reform in accordance  with the Еuropean Union requirements. « LEGEA ŞI VIAŢA ». Publicaţie ştiinţifico-practică  Nr. 7/2 (319). – 116 Р. – mun. Chişinău. Republica Moldova –  2018. Р.47- 51

5.Сухонос В.В., Михайловська Є.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС  ПРОКУРОРА В СИСТЕМІ ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ. « Правові горизонти / Legal horizons » №10 (23). – 98 С. –  Суми – 2018. С. 85-91 

Участь у наукових конференціях:

1.Боговіс, Є.В. Окремі питання організації та управління кадровою складовою фінансово-економічної безпеки підприємства [Текст] / Є.В. Боговіс, О.В. Чернадчук // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 320-323.

2.Боговіс Є.В.  Права та обов’язки державного службовця, як один із ключових елементів адміністративно-правового статусу державного службовця в системі державного управління. Збірник тез  круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез ( м. Київ. 9 грудня 2016 р ). – К. : ДНДІ МВС України. – 400 С. – Київ – 2016. С.171- 175

3.Боговіс Є.В. ПРАВОВА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. «Актуальні питання правових наук в сучасних умовах »: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, Україна, 27 лютого 2017 р.) – Черкаси: ГО «Центр правової думки» – 104 С.- 2017 – С.66-69

4.Боговіс Є.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18–19 травня 2017 року / редколегія: проф. А. М. Куліш,        М. М. Бурбика, О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний       університет, Ч. 2. – 356 С. – 2017. – С.23-27

5.Михайловська Є.В. Корупційні ризики, які негативно впливають на діяльність державних службовців у системі державного управління.  Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року / За заг. ред.  Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ,. – 264 С. – 2018. – С.166 -168

6.Михайловська Є.В. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, ЯК УЧАСНИКИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.  Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х ч.. Ч.1. Суми, 304 С. – 2018. – С.140-143

7.Михайловська Є.В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 18–19 травня 2018 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, – Ч. 2. – 384 С. – 2018. – С.86-90

8.Михайловська Є.В. Реформа державного управління та політика у сфері децентралізації влади в Україні. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 23–24 травня 2019 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. – Суми : Сумський державний університет, Ч. 2. – 358 С. –2019. –С.107-111

9.Михайловська Є.В. ДІЛОВА ГРА, ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВОДСТВО В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Коледж СНАУ, 2019. – 129 С. – 84-88.

 1. Авторські свідоцтва (назва, №, дата, сканкопія). Перелік НДР, в яких викладач приймав участь (другої половини дня, бюджетні, міжнародні): номер, назва, терміни, виконувані функції (керівник, відповідальний виконавець, виконавець тощо)

Грант НТСА, згідно наказу Сумського державного університету від 11 грудня 2017 року, затверджено проект на тему: «Правові засади створення, функціонування та інформаційного забезпечення муніципальних банків як суб’єкту публічно-правових відносин», фінансування у 2018 році за рахунок грантів НТСА. Роботу над проектом завершено, звітна документація оформлена.

 1. Міжнародна активність (за останні 5 років – обов’язково, за більш тривалий термін – за бажанням): повний перелік із зазначенням назви грантової програми (якщо є), термінів, приймаючої організації (при наявності –  сканкопії сертифікатів).

З  19  по 25  березня 2018 року проходила навчання в Європейському гуманітарному університеті за програмою академічної мобільності «Міжнародне право і право Європейського Союзу». За результатами навчання отримала сертифікат європейського зразка № 92-12 від 24.03.2018 року.

 1. Перелік журналів, в яких викладач виконує функції члена редколегії (окремо виділяти журнали, які є фаховими категорії Б, індексуються базами  Scopus, WoS).
 2. Перелік журналів, в яких викладач виконує функції рецензента
 3. Господарські договори, в яких викладач приймав участь (номер, назва, замовник, дата)
 4. Перелік аспірантів та докторантів, захищених  під керівництвом викладача (ПІБ, тема дисертації, рік захисту, спеціальність, гіперпосилання на автореферат)
 5. Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Підвищення кваліфікації – навчання за програмою підвищення кваліфікації «Курс ораторське мистецтво» – 1 кредит ЕКТС, з 21.10.2019 по 04.11.2019, Сумський державний університет, посвідчення про підвищення кваліфікації ПП №3496-19, обліковий запис 16.01.-0443/19, 04.11.2019 р.

Підвищення кваліфікації – навчання за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційні технології навчання у СумДУ» – 1 кредит ЕКТС, з 12.05.2020 по 03.06.2020 р., Сумський державний університет, обліковий запис свідоцтва 16.01-0993/20, 04.06.2020 р.

30.03.2019 р. прийняла участь у семінарі-тренінгу “Цінності ЄС: роль для України. Справедливе правосуддя”. Захід проводиться в рамках реалізації грантового проекту «600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу» (програма Еразмус+ напряму Модуль Жана Моне).

30.04.2020 р. прийняла участь у вебінарі «Основи роботи в кадрі педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників».

13.05.2020 р. прийняла участь в вебінарі «Перевірка антиплагіатними системами: що треба знати».

21.05.2020 р. прийняла участь в вебінарі  на тему: «Конкурси Горизонту 2020: напрям «Дії Марії Склодовської-Кюрі».

27.05.20 р. прийняла участь в вебінарі «Застосування засобів Microsoft Office (Word, Excel) для організації спільної роботи та контролю знань студентів»

28.05.20 р. прийняла участь в вебінарі «Використання онлайн інструментів (віртуальних лабораторій та реального лабораторного обладнання) у навчальному процесі»

 978