Посада: Доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права СумДУ

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, диплом кандидата юридичних наук ДК № 023622, видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 23 вересня 2014 р.

Посилання на автореферат: Шлапко Т. В. Проблеми правового регулювання пенсій по інвалідності за солідарною системою України : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шлапко Тетяна Вікторівна; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2014. – 20 c. ( Шифр НБУВ: РА407473) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ref/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SCIENCE&P21DBN=SCIENCE&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=NRO%3D&S21COLORTERMS=0&S21STR=Інвалідність%20в%20Україні%20%28правовий%2C%20освітній%2C%20соціальний%20аспекти%29

Ел. пошта, телефон, кабінет: tanlike@ukr.net, +380965967217, каб. К3-219.

Автобіографія:

Народилась 7 квітня 1980 р. у м. Мерефа, Харківської області.

Освіта: вища юридична.

У 1997 р. закінчила Сумську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3;

1997-2001 р. – навчалася в Українській академії банківської справи, отримала диплом бакалавра з відзнакою СМ № 17074552 за напрямом підготовки «право»;

2001-2002 р. – закінчила Українську академію банківської справи, отримала диплом спеціаліста з відзнакою СМ № 21229154 за спеціальністю «правознавство».

Наукова спеціальність:

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.

Рік присудження наукового ступеня:

2014 р. – кандидат юридичних наук (ДК № 023622, видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 23 вересня 2014 р.).

25 червня 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення у Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України за темою: «Проблеми правового регулювання пенсій по інвалідності за солідарною системою України».

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації:

Висококваліфікований викладач, має стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 19 років.

З вересня 2002 р. працювала на посаді викладача-стажиста кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи, з вересня 2003 р. – асистента кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи, з 03 лютого 2015 р. – старшого викладача кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права, з 23 грудня 2015 р. – доцента кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Української академії банківської справи, з 01 вересня 2016 р. – доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (АГПФЕБ) ННІ права СумДУ.

Основні дисципліни, які викладає: «Право соціального забезпечення», «Трудове право», «Права та обов’язки пацієнта», «Права та обов’язки пацієнта з особливими потребами. Паліативна та хоспісна допомога».

Освіта:

1997-2001 р. – «Українська академія банківської справи Національного банку України», отримала диплом бакалавра з відзнакою СМ № 17074552 за напрямом підготовки «право»;

2001-2002 р. – «Українська академія банківської справи Національного банку України», отримала диплом спеціаліста з відзнакою СМ № 21229154 за спеціальністю «правознавство»;

2014 р. – кандидат юридичних наук (ДК № 023622, видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 23 вересня 2014 р.).

Перелік дисциплін, що викладаються: «Право соціального забезпечення», «Трудове право», «Права та обов’язки пацієнта», «Права та обов’язки пацієнта з особливими потребами. Паліативна та хоспісна допомога».

Наукові інтереси: право соціального забезпечення, трудове право, захист трудових прав працівників та роботодавців, пенсійне забезпечення інвалідів, юридична відповідальність суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин, охорона та захист прав пацієнтів.

Методичні праці:

Трудове право : методичні вказівки щодо написання курсових робіт для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» ОКР бакалавр / [уклад.Т. В. Шлапко]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2016. – 54 с. ( протокол методичної ради юрид. факультету ДВНЗ «УАБС НБУ» №8 від 21.04.2016 р.).

Шлапко Т. В. Інструктивно-методичні вказівки щодо надання відпусток / Т. В. Шлапко, В. Ю. Петренко, І. В. Петренко, В. М. Псарьов, Ю. С. Мужецький, Н. П. Груздо. – Суми : Світ Друку, 2015. – 44 с.

Scopus

GoogleScholar

СТАТТІ в Scopus / Web of Science Core Collection (WoS):

 1.  Levchenko, V., Kobzieva, T., Boiko, A., & Shlapko, T. (2018). Innovations in Assessing the Efficiency of the Instruments for the National Economy De-Shadowing: the State Management Aspect. Marketing and Management of Innovations, 4, 361-371. (doi:10.21272/mmi.2018.4-31).

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2018/4/361-371https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/71639/1/MMI_A180-04-2018_Levchenko.pdf

 • Derevyanko, B. V., Rieznik, O. M., Shlapko, T. V., & Popovych, T. G. (2019). Fundamentals of a National Standardization System as a Means Confirming the Quality and Innovation of Products: Experience of International Organizations in Ukraine and Canada. Marketing and Management of Innovations, 1, 314-324. (http://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-26). (WoS)

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2019/1/314-324https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72745/1/Derevyanko_MMI_01_2019.pdf

 • Oleksandr Sviderskyi, Oleksandr Havrylenko, Kostiantyn Kovalenko, Tetiana Shlapko. Administrative and legal mechanism of land relations protection in Ukraine and Russia: comparative legal analysis. Asia Life Sciences. Supplement 21(2): 45–57, 2019. (Scopus).

http://emtpub.com/wp-content/uploads/2019/12/Supplement-21-No-2-2019.pdf.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ:

 • Шлапко Т. В. Пенсія по інвалідності: умови призначення за солідарною системою та їх удосконалення / Т. В. Шлапко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: Юридичні науки. – Випуск 2. – Том 1. – Херсон : Гельветика, 2016. – С. 176–181.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68322/4/Shlapko_invalidity_pension.pdf

 • Шлапко Т. В. Правове регулювання гарантійних виплат: порівняльний аспект / Т. В. Шлапко, Н. В. Чегренець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія : Право. – 2017. – Випуск 43. – Том 1. – С. 186–190.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68318/4/Shlapko_Chegrenec_guarantee_payments.pdf

 • Шлапко Т. В., Миронов П. Ф. Зарубіжний та вітчизняний досвід правового регулювання обігу електронних грошей / Т. В. Шлапко, П. Ф. Миронов // Правові горизонти. – 2017. – Випуск 5 (18). – С. 113–119.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/65208/3/Shlapko_Myronov_elektronni_hroshi_Legal_horizons_5%2818%29_2017.pdf

 • Шлапко Т. В., Шудренко Д. А., Соколенко О. П. Напрями удосконалення українського законодавства в сфері інклюзивної освіти з урахуванням зарубіжного досвіду у світлі реформи Нової української школи. Правові горизонти. 2019. Випуск 14 (2019). – С. 40–48. (DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i14.p40).

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/72881/1/Shlapko_napriamy_udoskonalennia_ukrainskoho.pdf

 • Шлапко Т. В., Єременко А. О. Поняття та зміст національного адміністративно-правового регулювання у сфері соціального захисту населення. Правові горизонти. 2019. Випуск 15 (2019). – С. 31–35. (DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i15.p31).

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/73751/1/Shlapko_poniattia_ta_zmist_natsionalnoho.pdf

 • Шлапко Т. В., Тверитінова Д. О. Історичний розвиток вітчизняного законодавства в сфері медичного обслуговування населення. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 3.

https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=шлапко

 1. Шлапко Т. В., Бондаренко М. О., Цирулик С. С. Світові системи пенсійного забезпечення. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2019. № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-8-5497.

https://www.inter-nauka.com/ua/issues/law2019/8/5497

 1. Шлапко Т. В., Берцюх А. О., Номировська Ю. В. Правові основи реабілітації та ресоціалізації осіб, залежних від адиктивних речовин. Юридичний науковий журнал. 2020 р. № 1. С. 108–111.

http://www.lsej.org.ua/1_2020/1_2020.pdf

 1. Шлапко Т. В., Савенко В. М. Перспективні напрямки державного регулювання паліативної допомоги в Україні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2020. № 1. С. 100–104.

http://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/1_2020/1_2020.pdf

СТАТТІ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ:

 1. Ivan Kostyashkin, Bogdan Derevyanko, Vasyl Hrudnytskyi and Tetiana Shlapko (2018). Economic and legal mechanisms for effective use of land resources under the conditions of sustainable development in Ukraine. Environmental Economics, 9(3), 42-50. doi:10.21511/ee.09(3).2018.05.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/69746/1/EE_2018_03_Kostyashkin.pdf

ТЕЗИ ЗАРУБІЖНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Шлапко Т. В. Проблеми реалізації деяких принципів права пенсійного забезпечення / Т. В. Шлапко // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов : материалы Международной научно-практической конференции (7–8 ноября 2014 г.) : в 2-х ч. / Институт юрид. и полит. наук АН Республики Молдова, Ун-т полит. и экон. европейских знаний им. Константина Стере, Славянский ун-т, Институт уголовной политики и прикладной криминологии. – Кишинев : Cetatea de Sus, 2014. – Ч. ІІ. – С. 82–84.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/53458/5/Shlapko_pensions.pdf

 1. Шлапко Т. В. Удосконалення правового регулювання відповідальності правомочних суб’єктів за порушення пенсійного законодавства / Т. В. Шлапко // Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy (Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці) : zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia (28–29 októbra 2016) / Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského. – Sládkovičovo, Slovenská republika : Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 2016. – С. 108–111.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68320/4/Shlapko_pension.pdf

 1. Руденко Л. Д., Шлапко Т. В. До питання впровадження концепції BYOD у систему вищої юридичної освіти / Л. Д. Руденко, Т. В. Шлапко // Legal education in modem university: project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of the Paneuropean University) : Materials of scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian universities on (March 22–24, 2017) / Danubius University, Janko Jesensky Faculty of Law. Sladkovichevo, Slovak Republic : Danubius University, 2017. – С. 106–108.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68327/4/197514.pdf

 1. Шлапко Т. В., Номировська Ю. В., Берцюх А. О. Сучасний стан та напрями врегулювання медико-соціальної реабілітації осіб, залежних від адиктивних речовин. International scientific and practical conference «Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world» (Систематизація українського і європейського законодавства в сучасних реаліях): Conference proceedings, December 27–28, 2019. Romania, Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», р. 157–160.

https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=шлапко

 1. Шлапко Т. В., Кузіна І. В., Меліков А. Л. Перспективи розвитку правового регулювання статусу пацієнта в медичних відносинах. International scientific and practical conference «Systematisation of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world» (Систематизація українського і європейського законодавства в сучасних реаліях): Conference proceedings, December 27–28, 2019. Romania, Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», р. 114–118.

https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=шлапко

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Шлапко Т. В. Проблемні аспекти юридичної відповідальності за порушення пенсійних прав / Т. В. Шлапко // Держава і право : проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 122–124.

https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=шлапко

 • Шлапко Т. В. Об’єкт пенсійних правовідносин по інвалідності / Т. В. Шлапко // Юридична наука: виклики і сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12–13 червня 2015 р.) / ГО «Причорноморська фундація права». – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 65–66.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68319/4/Shlapko_invalidity_pension.pdf

 • Шлапко Т. В. Суб’єктивні права та обов’язки правомочної сторони  пенсійних правовідносин по інвалідності / Т. В. Шлапко // Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19–20 червня 2015 р.) / Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 106–108.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68332/4/Shlapko.pdf

 • Шлапко Т. В. Значення страхового стажу при призначенні пенсії по інвалідності за солідарною системою / Т. В. Шлапко // Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 13–14 травня 2016 р.) / ГО «Причорноморська фундація права». – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 71–74.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68321/4/Shlapko_strahovuy_staj.pdf

 • Шлапко Т. В. Проблеми визначення правосуб’єктності правомочної особи у пенсійних правовідносинах по інвалідності / Т. В. Шлапко // Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, Україна, 29–30 квітня 2016 р.) / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 78–81.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68328/4/197526.pdf

 • Шлапко Т. В. Окремі проблеми застосування пенсійного законодавства при повторному огляді інваліда / Т. В. Шлапко // Сучасний вимір держави і права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 20–21 травня 2016 р.) / Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 111–114.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68323/4/Shlapko_2.pdf

 • Шлапко Т. В. Відповідність українського законодавства про працю Європейській соціальній хартії (переглянутій) / Т. В. Шлапко, Є. О. Радевич // Право, суспільство і держава: форми взаємодії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13–14 січня 2017 р.) / Центр правових наукових досліджень. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 55–58.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68473/4/Shlapko_Radevych.pdf

 • Шлапко Т. В., Олондарь В. С. Деякі особливості кваліфікації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у світлі антикорупційної реформи / Т. В. Шлапко, В. С. Олондарь // Проблеми та перспективи формування правової культури в контексті сучасних соціально-економічних процесів : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 23-24 листопада 2017 року). – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2017. – С. 124–126.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68336/4/Shlapko_Olondar.pdf

 • Шлапко Т. В., Глущенко Ю. С. Правові аспекти функціонування та тенденції розвитку системи суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні / Т. В. Шлапко, Ю. С. Глущенко // Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 грудня 2017 року) / за ред. Г. О. Ульянової; уклад.: О.В. Дикий, Ю. Д. Батан. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 183–185.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68330/4/Shlapko_Glushchenko.pdf

 • Шлапко Т. В., Рассохіна А. М. Особливості правового регулювання інклюзивної освіти : досвід США. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12–13 січня 2018 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2018. С. 45–48.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68326/4/Shlapko_Rassohina_individual_education.pdf

 • Шлапко Т. В., Полянська Є. А. Проблеми правового регулювання нетипових форм зайнятості. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 370–374.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68369/4/Shlapko_Polianska_formy_zainiatosti.pdf

 • Шлапко Т. В., Номировська Ю. В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 365–369.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68331/4/Shlapko_Nomyrovska.pdf

 • Шлапко Т. В., Базурина Т. І. Проблеми українського законодавства щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю та напрями його удосконалення. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 361–365.

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68368/4/Shlapko_Bazuryna_pravo_na_osvitu.pdf

 • Шлапко Т. В., Орлов О. Л. Колективні трудові спори: фундаментальна причина виникнення. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 січня 2019 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – С. 54–59.

https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=шлапко

 • Шлапко Т. В., Сова П. Д., Прокопенко К. В. Переваги та недоліки дистанційного навчання в системі інклюзивної освіти. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 січня 2019 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – С. 60–65.

https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=шлапко

 • Шлапко Т. В., Саєнко Е. С. Перспективи використання позитивного європейського досвіду при вдосконаленні українського законодавства щодо впровадження інклюзивного навчання. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 січня 2019 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2019. – С. 66–71.
 • Шлапко Т. В., Цирулик С. С., Бондаренко М. О. Реформування наповнення бюджету Пенсійного фонду України. Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи, м. Дніпро, 31 січня – 1 лютого 2020 р.,. Дніпро: ГО «Правовий світ, 2020. С. 44–47.

https://essuir.sumdu.edu.ua/simple-search?query=шлапко

Перелік НДР, в яких викладач приймав участь:

виконавець

Елементи адміністративного та кримінального права в трудових та соціальних правовідносинах України (0113U007517)https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/67569/1/Lohvynenko_1327.pdf

Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства (0114V001904)

Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки держави (0118U003575) 2018-2020 р.р.

Міжнародна активність:

Індивідуальний грант – короткострокове науково-педагогічне стажування з 22.03.2017 р. по 24.03.2017 р. в Університеті Данубіус, м. Сладковічево (Словацька Республіка) – сертифікат

Перелік журналів, в яких викладач виконує функції члена редколегії: Впродовж 2015–2016 р.р. виконувала обов’язки члена редколегії  наукового електронного видання «Молодіжний науковий вісник УАБС. Серія : Юридичні науки».

Господарські договори,в яких викладач приймав участь:

Господарський договір з ТОВ «Інтеграційні рішення» на суму 1700 грн., № 55.15-05.16.СН (грудень 2016 р.).

Господарський договір на надання наукових послуг № 55.15-2019.СП/18 від 17 квітня  2019 р. з ФОП Чех Ольгою Василівною на суму 2000 грн. (виконано 31.05.2019 р.).

є членом ГО «Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції», сертифікат від 7 червня 2019 р.

Нагороди, грамоти, відзнаки всіх рівнів:

8.10.2006 р. за багаторічну плідну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм, досягнуті успіхи в роботі, активну громадську діяльність та з нагоди професійного свята Дня юриста

5.10.2007 р. за плідні успіхи у науково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, відповідальність за доручену справу та з нагоди Дня юриста

 1,260