Концепція розвитку кафедри адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки на 2018 – 2022 роки

Кафедра адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки є випусковою кафедрою ННІ Права за спеціальністю «Право» (бакалавр, магістр) та «Інтелектуальна власність»(магістр). Станом на 1.01. 2018 року на кафедрі працюють 3 доктори юридичних наук та 7 кандидатів юридичних наук. За кафедрою АГП ФЕБ закріплено відповідно до Наказу 47 дисциплін, які в повному обсязі закріплені за викладачами кафедри та ними розроблені відповідні робочі програми. У 2017 календарному році викладачами кафедри викладалось 33 навчальні дисципліни. Забезпечено мультимедійним супроводженням викладання 30 дисциплін. Дистанційними курсами забезпечено викладання 37 дисциплін.

На кафедрі АГП ФЕБ діє аспірантура та докторантура де навчається 54 аспіранти та  докторанти. В 2017 році відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Для оприлюднення результатів наукових досліджень викладачів, науковців, практичних співробітників, аспірантів та студентів 1 раз на 2 місяці виходить науково-практичний журнал «Правові горизонти», який в липні 2017 року включено до Переліку наукових фахових видань.

У 2017 році 4 фахівця кафедри пройшли перепідготовку за кордоном, та 13 разів проходили стажування в закордонних навчальних закладах. Протягом 2017 року опубліковано 3 підручники, 8 навчальних посібників, 7 монографій (2 за кордоном), 89 наукових статей (4 scopus, 1 web of science) та більше 100 тез доповідей на наукових конференціях (в тому числі 11, що проводились за кордоном).

В поточному році здійснювалась наукове керівництво роботою 50 студентів в рамках підготовки до олімпіад та конкурсу науково-дослідних робіт.  За результатами проведених у 2017 році олімпіад студентами зайнято 4 призових місця та 4 НДР отримали перемогу в конкурсі. В теперішній час викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво науково-дослідними роботами 17 студентів.

В поточному році науково-педагогічними працівниками кафедри виконано 6 господарських договорів на загальну суму 82 тис.грн. Фахівці кафедри були виконавцями держбюджетної науково-дослідної роботи вартістю 313 тис.грн. та 2 міжнародних грантів на суму 19 тис.грн. (2016 р. – 1 грант). Загальна сума коштів від участі в науково-дослідній роботі співробітників кафедри складає 414 тис.грн.

Не зважаючи на позитивні результати роботи та враховуючи ті завдання які поставлені вченою радою СумДУ. Вважаю за потрібне визначити основні напрями розвитку кафедри на наступні 5 років (термін дії контракту).

  1. Науково-педагогічний потенціал, якість підготовки науково-методичних кадрів

1.1.      З метою забезпечення науково-педагогічного потенціалу кафедри АГП ФЕБ висококваліфікованими кадрами відкрити спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

                                                    Вик. Куліш А.М,, Гаруст Ю.В.,

                                                    Термін: до 2020 року.

1.2.      З метою якісної підготовки студентів та поліпшення якості науково-педагогічного потенціалу кафедри збільшити кількість докторів юридичних наук серед викладачів кафедри до 7 осіб.

                                                                          Вик. Гаруст Ю.В., викладачі

                                                                          Термін: до 2022 року.

1.3.      З метою збільшення рівня кадрового потенціалу кафедри та рейтингових показників забезпечити отримання наукових звань 75 %  науково-педагогічного складу кафедри. Отримати звання професора – 2 співробітниками та звання доцента – 5 співробітника кафедри.

                                                        Вик. Гаруст Ю.В., викладачі

                                                         Термін : до 2022 року.

1.4.      На виконання вимог МОН України та вченої ради СумДУ забезпечити  наявність не менше 5 наукових публікацій у виданнях, що індексуються в БД Scopus та Web of Science у кожного викладача кафедри.(20 публікацій на 1 рік)

                                                         Вик. Гаруст Ю.В., викладачі

                                                         Термін: до кінця 2020 року.

1.5.      З метою інтеграції в світове наукове середовище та збільшення рейтингу кафедри забезпечити отримання 2 викладачами індексу Хірша.

                                                           Вик. Гаруст Ю.В., викладачі

                                                           Термін : до 2020 року.

1.6.      З метою належного фінансування наукової діяльності кафедри збільшити кількість виконання штатними працівниками кафедри госпдоговірних, держбюджетних НДР  та грантових проектів. Вийти на рівень залучення до СумДУ додаткових коштів від цієї діяльності в сумі 1 млн. грн. щороку.

                                                              Вик.Гаруст Ю.В., Резнік О.М.

                                                              Термін : 2019 рік.

1.7.      Забезпечити підготовку не менше 3 аспірантів в рік у викладачів кандидатів юридичних наук та не менше 4 у докторів юридичних наук.

                                                               Вик. Гаруст Ю.В., викладачі

                                                                Термін: 2019 рік.

1.8.      З метою залучення до навчання в ННИ Права СумДУ іноземних студентів розробити відповідні програми та перейти на викладання основних дисциплін на іноземній мові.

                                                            Вик.ГарустЮ.В.,Кисельова О.І

                                                             Термін : 2019 рік.

1.9.      З метою покращення рівня науково-педагогічних працівників кафедри щорічно проводити не менше 50% викладачів стажування за кордоном.

                                                         Вик. Гаруст Ю.В. Глущенко Н.В.

                                                          Термін : щорічно

2. Диверсифікація рівнів та форм навчання

2.1.      З метою збільшення кількості студентів для навчання по спеціальності «Право» зо ОР «магістр» розробити та ввести в дію спільну програму навчання з іноземним ВНЗ «Подвійний диплом».

                                                           Вик. Куліш А.М.,Гаруст Ю.В.

                                            Термін : до 2019/2020 навчального року

2.2.      З метою підвищення академічної мобільності студентів та аспірантів проходити не менш як 2 чоловікам, а з 2020 року довести цей показник до 8 чоловік, проходити стажування за спеціальністю за кордоном.

                                               Вик. Гаруст Ю.В.,Глущенко Н.В.

                                               Термін: 2018 рік.

2.3.      З метою збільшення кількості студентів які будуть отримувати ОР «магістр права», після отримання ОР «бакалавр» на кафедрі АГП ФЕБ провести закріплення викладачів кафедри за студентами починаючи з першої навчальної практики та здійснювати у подальшому наукове керівництво за ними. Довести показник вступу на отримання ОР « магістр» не менше 80 % випускників ОР «бакалавр».

                                                Вик. Гаруст Ю.В. викладачі

                                                Термін 2018 рік

3. Якість навчально-наукової роботи зі студентами

3.1.      З метою підвищення якості освітніх послуг які надаються кафедрою та забезпечення високого рівня знань випускників під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання розробити та подати на затвердження наукової ради ННІ права навчального плану набору на 2018/2019 рік, з визначенням дисциплін що будуть викладатись за основними галузями права.

                                                 Вик. Гаруст Ю.В. Солонар А.В

                                                 Термін: 2018 рік.

3.2.      Розмітити на сайті кафедри АГП ФЕБ перелік навчальних програму розрізі дисциплін по спеціальності «Право» та «Інтелектуальна власність» ОР « магістр» та «Право» для ОР «бакалавр» з їх коротким описом.

                                                  Вик. Гаруст Ю.В. Шлапко Т.В.

                                                  Термін 2018 рік

3.3.      Розробити у відповідності до міжнародних стандартів та забезпечити міжнародну акредитацію освітньої програми за спеціальністю «Інтелектуальна власність» ОР «магістр» .

                                                    Вик. Гаруст Ю.В., Кисельова О.І.

                                                    Термін : 2020 рік.

3.4.      Щорічно, викладачами кафедри здійснювати підготовку не менше 5 студентів для участі у всеукраїнських олімпіадах та наукове керівництво не менше, як 2 студентами для всеукраїнських конкурсів НДР за галузями права які викладаються.

                                                                    Вик. Гаруст Ю.В. Резнік О.М.

                                                                     Термін : щороку

3.5.      Залучати не менше як 5 студентів щорічно до участі у виконання госпдоговірних та науково-дослідних НДР та грантових проектів.

                                                           Вик. Гаруст Ю.В., Резнік О.М.

                                                            Термін щороку

4. Якість оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності

4.1.      З метою якісного забезпечення виконання навчального плану досягти рівня кількості публікацій підручників, навчальних посібників та монографій за авторством не більше 3-х осіб не менше 2 публікацій на рік на 1 викладача.

                                                               Вик. Гаруст Ю.В. викладачі

                                                               Термін :  2019 рік.

4.2.      З метою інтеграції в світове наукове середовище та збільшення рейтингу кафедри забезпечити публікацію не менше 1 розділу монографії в рік кожним викладачем кафедри за кордоном.

                                                                Вик. Гаруст Ю.В. викладачі

                                                                Термін : 2019 рік

4.3.      З метою розвитку інтелектуальної бази СумДУ та залучення коштів від продажу ліцензій власником яких є СумДУ забезпечити отримання викладачами охоронних документів на всі випущені підручники та навчальні посібники після 1.01.2018 року

                                                            Вик. Гаруст Ю.В.

                                                             Термін: постійно

5. Якість міжнародної діяльності.

5.1.      З метою виконання вимог вченої ради СумДУ та входження журналу «Правові горизонти» до наукометричної базі «Scopus» щорічно залучати до складу редакційної ради не менше 2 закордонних науковців.

                                                           Вик. Гаруст Ю.В., викладачі.

                                                           Термін: щорічно

5.2.      З метою збільшення географії наукових статей у кожному випуску журналу публікувати не менше 25 % статей іноземних авторів.

                                                            Вик. Гаруст Ю.В.

               Термін 2019 рік

5.3.      З метою якості надання освітніх послуг та академічної мобільності залучити до викладання в межах навчального плану не менше 5 закордонних викладачів як штатних викладачів кафедри.

                                                             Вик. Гаруст Ю.В.

                                                             Термін : 2022 рік

5.4.      В межах програми академічної мобільності забезпечити викладання щонайменше 3 викладачами кафедри дисциплін в межах навчальних планів в закордонних ВНЗ.

                                                                          Вик. Гаруст Ю.В. викладачі

                                                                           Термін 2022 рік

 162