КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

Орієнтація та основний фокус освітньо-професійна програма 081 «Правознавство»

Освітньо-професійна програма 081 «Правознавство» має акцент на сучасній проблематиці адміністративного права і судочинства; конституційного права і процесу, цивільного права і процесу, кримінального права і процесу, трудового права та права соціального забезпечення.

Освітньо-професійна програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Вона орієнтована на здобуття поглиблених теоретичних правових знань, практичних умінь та розуміння загальних засад юридичної діяльності з надання висококваліфікованої правової допомоги у сфері регулювання суспільних правовідносин, та інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру,  формування критичного мислення і здатності до подальшого навчання,  розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру у сфері права з поглибленим вивченням норм адміністративного законодавства.

Особливості освітньої програми

Освітня програма базується на загальновідомих наукових результатах із урахуванням розвитку і змін національного права та права зарубіжних країн в умовах сьогодення. Акцентується увага на наданні висококваліфікованої правової допомоги у сфері регулювання суспільних правовідносин. Удосконалена варіативна складова освітньої програми з розширеним переліком вибіркових дисциплін, для забезпечення формування як загальних так і спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти.

На базі Навчально-наукового інституту права працює юридична клініка СумДУ та Науково-консультаційний центр правових досліджень, до роботи яких активно залучаються здобувачі вищої освіти для проходження виробничої практики та під час надання безкоштовної правової допомоги населенню.

Практичне втілення набутих компетентностей здійснюється шляхом залучення здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних та грантових проєктів, участі у міжнародних програмах академічної мобільності.

Придатність до працевлаштування

Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 081 «Право». Випускники можуть працювати в судових та правоохоронних органах, прокуратурі, органах юстиції, адвокатурі, нотаріаті, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, навчальних та наукових закладах тощо.