КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «Право»

на 2022/2023 н.р.

Кафедра, яка пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетент-ності, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи вик-ладання, які пропонуються (лекції, прак-тики, команд-на робота, се-мінар, проект-на робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропо-нується дисципліна

Перелік галузей знань / cпеціаль-ність, для яких пропо-нується дисципліна

Макси-мальна кількість студентів, які можуть за-писатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати дисциплі-ну / до аудиторії

Обме-ження щодо семестру вивчення

 

Лекції

Семі-нарські та практичні заняття, лаборатор-ні роботи

Юридичне діловодство

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

к.ю.н., асист. Михайловська Є.В

к.ю.н., асист. Михайловська Є.В

Здатність

застосовувати

знання у

практичних

ситуаціях.

Здатність до

пошуку,

оброблення та

аналізу інформації з

різних джерел.

Здатність виявляти,

ставити та

вирішувати

проблеми.

Здатність приймати

обґрунтовані

рішення

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. Здатність до логічного,критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

Лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття.

Бакалавр

081 Право

60

Знання з теорії держави та права; конституційного права, вступу до спеціальності

3-4

 

Адміністративні правопорушення та відповідальність

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Доктор філософії ст. викладач Глущенко Н.В.

Доктор філософії ст. викладач Глущенко Н.В.

Здатність до

пошуку,

оброблення та

аналізу інформації з

різних джерел.

Здатність виявляти,

ставити та

вирішувати

проблеми.

Здатність приймати

обґрунтовані

рішення

Знати основні теоретичні положення інституту адміністративної відповідальності за правопорушення.

Інтерпретувати зміст правових норм національного законодавства, за які передбачена адміністративна відповідальність у разі вчинення правопорушень.

Правильно визначати склад адміністративного правопорушення.

Уміти кваліфікувати адміністративні правопорушення, за які настає адміністративна відповідальність

Лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

бакалавр

081 Право

60

Знання з теорії держави та права; конституційного права,

адміністративного права.

3-4

 

Сімейне право

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

К.ю.н., доцент кафедри
Грибачова І.П.

К.ю.н., доцент кафедри
Грибачова І.П.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

Орієнтуватися в основних поняттях, принципах, джерелах сімейного

права, вміти застосовувати їх в практичних ситуаціях;

самостійно аналізувати законодавчі акти;

володіти основними навичками практичного використання сімейно-правових засобів захисту порушених прав

Лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

Бакалавр

081 Право

60

теорія держави та права, конституційне право,

3,4

 

Правнича клініка

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки та Кафедра міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін

к.ю.н. доц. Руденко Л.Д.

к.ю.н., старший викладач Швагер О.А.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Застосовувати набуті знання матеріальних та процесуальних галузей права у різних правових ситуаціях; виокремлювати юридично значущі факти; давати висновок щодо конкретних правових проблем з достатньою обґрунтованістю.

Знати структуру та принципи побудови співпраці юриста та клієнта (основні етапи та правила інтерв’ювання; аналіз обставин справи та підготовка правової позиції у ній; надання консультації клієнту; представництво інтересів клієнта у державних органах влади). Виробляти правові позиції для вирішення справи. Володіти навичками юридичного письма, роботи з електронними документами та складання правових документів (консультацій), в т.ч. й процесуальних

Лекції дискусії, симуляції консультування, кейс-стаді, проблемно-орієнтоване навчання, дебати, практична робота в клініці з клієнтами; консультування та проведення заняття з правової просвіти.

бакалавр

081 Право

60

теорія права і розуміння джерел українського права, основ законотворчості і правозастосування

3-4

 

Протидія кіберзлочинності

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

к.ю.н., ст. викладач Думчиков М.О

к.ю.н., ст. викладач Думчиков М.О

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Застосовувати знання з кваліфікації відповідних кримінальних правопорушень, отримання  компетенції аналізу стану та динаміки злочинності, практики попередження та протидії кримінальним правопорушеням у сфері використання комп’ютері.в, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

бакалавр

081  Право

60

Знання з теорії держави та права та конституційного права

3,4

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ОП «Право»

на 2022/2023 н.р.

Кафедра, яка пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетент-ності, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи вик-ладання, які пропонуються (лекції, прак-тики, команд-на робота, се-мінар, проект-на робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропо-нується дисципліна

Перелік галузей знань / cпеціаль-ність, для яких пропо-нується дисципліна

Макси-мальна кількість студентів, які можуть за-писатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати дисциплі-ну / до аудиторії

Обме-ження щодо семестру вивчення

 

Лекції

Семі-нарські та практичні заняття, лаборатор-ні роботи

Службове право

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

к.ю.н., старший викладач

Миргород-Карпова В.В.

к.ю.н., старший викладач

Миргород-Карпова В.В.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Знати основні теоретичні положення службового права та законодавства про державну службу; вирішення; Правильно застосовувати положення чинного законодавства щодо проходження державної служби в конкретних правових ситуаціях; Уміти кваліфікувати правопорушення у сфері проходження державної служби, визначати відвідповідальність

Круглий стіл; Лекції-дискусії; Мозковий штурм; Практико-орієнтоване навчання

бакалавр

081 «Право»

60

Знання з теорії держави та права; конституційного права,

адміністративного права

5-8

 

Кримінальна юстиція

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

к.ю.н. доцент

Янішевська К.Д.

к.ю.н. доцент

Янішевська К.Д.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції

Знати поняття кримінальної юстиції, загальну характеристику органів кримінальної юстиції, основні сучасні напрями їх реформування в Україні, систему та порядок функціонування органів кримінальної юстиції в Україні.

Визначати проблематику та проводити наукові дослідження, пов’язані із вдосконаленням функціонування органів кримінальної юстиції в Україні.

Аналізувати і застосовувати положення як національного так і зарубіжного законодавства щодо функціонування кримінальної юстиції

лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

бакалавр

081 ОП «Право»

60

Теорія держави та права, конституційне право, організація судових, правоохоронних органів та органів юстиції України

5-8

 

Право соціального забезпечення

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

к.ю.н., доцент Шлапко Т.В

к.ю.н., доцент Шлапко Т.В

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Усвідомлювати основні теоретичні положення права соціального

забезпечення, описувати поняття та правову природу соціального

забезпечення, порядок його надання та припинення; суб’єкти

соціально-забезпечувальних правовідносин, в тому числі за участю сім’ї.

Класифікувати соціально-забезпечувальні правовідносини, з’ясовувати

особливості соціально-забезпечувальних правовідносин, що регулюються

правом соціального забезпечення, специфіку правової регламентації

соціально-забезпечувальних правовідносин з іноземним елементом.

Аналізувати проблеми, які виникають під час кодифікації законодавства з

соціального забезпечення, пропонувати шляхи їх вирішення. Порівнювати та

аналізувати норми права соціального забезпечення.

Правильно тлумачити чинне законодавство з соціального забезпечення;

узагальнювати практику реалізації окремих норм права соціального

забезпечення та робити відповідні висновки.

Самостійно розв’язувати практичні розбіжності, які виникають між

учасниками соціально-забезпечувальних правовідносин, правильно

застосовувати положення законодавства з соціального забезпечення в

конкретних правових ситуаціях. Уміти кваліфікувати правопорушення у

сфері соціального забезпечення, за які настає певний вид відповідальності.

Інтерактивні лекції, проблемний семінар, практико-орієнтоване навчання, мозковий штурм, лекції-дискусії, кейс-метод, аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

бакалавр

ОПП «Право»

081 «Право»

60

Знання з теорії держави і права, конституційного права,

цивільного права, адміністративного права,

господарського права, трудового права

5-8

 

Кримінологія

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

к.ю.н. доцент

Янішевська К.Д.

к.ю.н. доцент

Янішевська К.Д.

.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.

Знати поняття злочинності, її структуру, детермінацію, причини та особливості її запобігання;

Визначати шляхи та методи запобігання злочинності в Україні та світі;

Аналізувати і застосовувати положення як національного так і зарубіжного законодавства щодо запобігання злочинності.

лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

бакалавр

ОП «Право»

60

Кримінальне право

5-8

 

Особливості позовного провадження в Україні

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

к.ю.н. доцент

Миргород-Карпова В.В.

к.ю.н. доцент

Миргород-Карпова В.В.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.

Знати специфіку процесуальних правових норм, що регламентують складання процесуальних документів у адміністративних, цивільних та господарських справах; Сформувати уявлення про розгляд окремих категорій адміністративних, цивільних та господарських справ;

Знати положення чинного процесуального законодавства, види процесуальних документів.

лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

бакалавр

ОП «Право»

60

Знання з теорії держави та права та конституційного права, адміністативного права.

5-8

 

Основи оперативно-розшукової діяльності

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

к.ю.н. доц. Ільченко О. В.

к.ю.н. доц. Ільченко О. В.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Набуття знань та розвиток розуміння принципів, функцій та методів оперативно-розшукової діяльності, переліку та повноважень суб’єктів ОРД, особливостей процесу реалізації результатів ОРД.

лекції, практичні та семінарські заняття, командна робота

бакалавр

081 «Право»

60

Знання з кримінального права, кримінально-процесуального права

5-8

 

Правове забезпечення запобігання корупції 

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Д.ю.н, професор Пахомов В.В

Доктор філософії асист. Глущенко Н.В.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Сформувати поняття та зміст основних категорій у сфері запобігання та протидії корупції;

Систематизувати  втілення  основних  сучасних  правових  доктрин, цінностей    та    принципів    функціонування    права    у    вітчизняному антикорупційному законодавстві;

Проаналізувати  взаємодію  вітчизняного  механізму  запобігання  та протидії корупції із міжнародним.

лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

бакалавр

081  Право

60

Знання з теорії держави та права та конституційного права, адміністративного права.

5-8

 

Базовий практичний спецкурс

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

к.ю.н. доц. Колеснікова М.В.

к.ю.н. доц. Колеснікова М.В.

Здатність  застосовувати знання у

практичних

ситуаціях.

Здатність

працювати в

міжнародно

му

контексті.

Здатність до

пошуку,

оброблення

та аналізу

інформації з

різних

джерел.

Здатність

виявляти,

ставити та

вирішувати

проблеми.

Здатність

приймати

обґрунтування

і рішення.

Здатність

працювати в

команді.

Застосовувати знання

національного та

міжнародного права в

адміністративній сфері,

охорони і захисту прав

людини та громадянина

у професійній діяльності;

Застосовувати знання про

особливості та відмінності

національного права від

іноземного, розуміти

основи адміністративного права в європейському

у законодавстві

Лекції,

практичні та

семінарські

заняття,

проблемні

заняття.

бакалавр

081 «Право»

60

Знання з

теорії

держави

та права;

конститу

ційного

права,

адміністр

ативного

права.

7-8

 

Спецкурс із загальних навчальних компетентностей

 

Кафедра фундаментальної юриспруденції та конституційного права

д.ф.н., доц.

Теліженко Л.В.

д.ф.н, доц.

Теліженко Л.В.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

Здатність самостійно вирішувати логічні задачі, використовувати навички логічного мислення для вирішення юридичних задач

Лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

бакалавр

081 «Право»

60

Без обмежень

7-8

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «Право»

на 2022/2023 н.р.

освітній рівень «магістр»

Кафедра, яка пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетент-ності, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи вик-ладання, які пропонуються (лекції, прак-тики, команд-на робота, се-мінар, проект-на робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропо-нується дисципліна

Перелік галузей знань / cпеціаль-ність, для яких пропо-нується дисципліна

Макси-мальна кількість студентів, які можуть за-писатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати дисциплі-ну / до аудиторії

Обме-ження щодо семестру вивчення

 

Лекції

Семі-нарські та практичні заняття, лаборатор-ні роботи

Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

К.ю.н., доцент Руденко Л.Д.

К.ю.н., доцент Руденко Л.Д.

Здатність до абстрактного

мислення, аналізу

та синтезу;

Здатність

приймати

обґрунтовані

рішення;

Здатність

спілкуватися з

представниками

інших

професійних груп економічної

діяльності).

різного рівня (з

експертами з

інших галузей

знань/видів.

Знати основні поняття та принципи ринку фінансових послуг ЄС;

Пояснювати правові основи функціонування ринку фінансових послуг ЄС;

Описувати систему джерел європейського права, засади взаємодії органів та інституцій ЄС між собою, правовий статус споживачів фінансових послуг та їх право на захист своїх законних прав та інтересів , право на звернення до європейських судових органів;

Оцінювати правові засади взаємовідносин інституцій Європейського Союзу щодо регулювання ринку фінансових послуг;

Вміти застосовувати набуті знання щодо європейських стандартів захисту прав споживачів фінансових послуг.

Аналіз конкретних ситуацій (Case-study);

Лекції-дискусії

Обмін думками (think-pair-share);

Навчальна дискусія / дебати;

Кейс-метод.

магістр

081 Право

30

Фінансове право, податкове право, господарське право.

2-3

 

Актуальні проблеми господарського судочинства

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

К.ю.н., доцент Руденко Л.Д.

К.ю.н., доцент Руденко Л.Д.

Здатність до абстрактного

мислення, аналізу

та синтезу;

Здатність

приймати

обґрунтовані

рішення;

Здатність

спілкуватися з

представниками

інших

професійних груп економічної

діяльності).

різного рівня (з

експертами з

інших галузей

знань/видів.

Застосовувати набуті знання матеріальних та процесуальних галузей права у різних правових ситуаціях; виокремлювати юридично значущі факти; надавати висновок щодо конкретних правових проблем з достатньою обґрунтованістю; знати структуру та принципи побудови співпраці юриста та клієнта; аналіз обставин справи та підготовка правової позиції у ній; надання консультації клієнту; представництво інтересів клієнта у державних органах влади).

Лекції-дискусії, симуляції консультування, кейс-стаді, проблемно-орієнтоване навчання, дебати, практична робота в клініці з клієнтами; консультування та проведення заняття з правової просвіти.

Магістр

081 Право

30

Господарське право та процес.

2-3

 

Проблемні питання розгляду трудових спорів

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

к.ю.н., доцент Шлапко Т.В

к.ю.н., доцент Шлапко Т.В

Здатність до абстрактного

мислення, аналізу

та синтезу;

Здатність

приймати

обґрунтовані

рішення;

Здатність

спілкуватися з

представниками

інших

професійних груп економічної

діяльності).

різного рівня (з

експертами з

інших галузей

знань/видів.

Знати основні поняття, принципи, види та джерела правового регулювання

відносин з розгляду трудових спорів;

Визначати підвідомчість індивідуальних трудових спорів; розуміти порядок

розгляду і вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів;

грамотно застосовувати примирні процедури при розгляді трудових спорів;

Аналізувати законодавство щодо вирішення трудових спорів і практику його

застосування при розв’язанні конкретних практичних завдань;

Складати документи, необхідні для звернення за вирішенням індивідуальних

трудових спорів до компетентних органів, а також документи, які

складаються при вирішенні колективних спорів;

Використовувати набуті знання для провадження власних досліджень та у

всіх аспектах практичної діяльності при розв’язанні трудових спорів.

Інтерактивні лекції, аналіз конкретних ситуацій (Case-study), кейс-метод, лекції-дискусії, навчальна дискусія / дебати, практико-орієнтоване навчання, проблемний семінар

Магістр

081 Право

30

Конституційне право, Трудове право, Цивільне право, Цивільно-процесуальне право,

Адміністративне право, Адміністративне процесуальне право.

2-3

 

Правове регулювання проходження державної служби в Україні

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

к.ю.н., асист. Михайловська Є.В.

к.ю.н., асист. Михайловська Є.В.

Здатність до абстрактного

мислення, аналізу

та синтезу;

Здатність

приймати

обґрунтовані

рішення;

Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері

права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер

оптимальних рішень з належною аргументаціє.

Знати основні теоретичні положення, систему та принципи управління в системі державної служби, кваліфікаційні вимоги до посади державного службовця та умови проходження служби. Аналізувати проблеми, які виникають під час правового регулювання проходження державної служби службовцями та в самій структурі державного управління. Застосовувати положення що регулюють процес проходження державної служби які витікають з комплексу нормативно-правової бази та локальних нормативно-правових документів.

лекції-візуалізації;інтерактивні лекції;навчальна дискусія при обговоренні есе; практичні заняття;

підготовка реферативного огляду наукової літератури.

Магістр

081 Право

30

Теорія держави і права, судових,

правоохоронних органів та органів юстиції України,

адміністративного права та процесу, кримінального

права та процесу, цивільного права та процесу,

трудового, земельного, сімейного, фінансового права.

2-3

 

Сучасні проблеми правового регулювання запобігання корупції в Україні

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Д.ю.н., професор Пахомов В.В.

Доктор філософії, асист. Глущенко Н.В.

Здатність до абстрактного

мислення, аналізу

та синтезу;

Здатність

приймати

обґрунтовані

рішення;

Здатність

спілкуватися з

представниками

інших

професійних груп економічної

діяльності).

різного рівня (з

експертами з

інших галузей

знань/видів.

Знати основні теоретичні положення системи запобігання корупції в Україні;

Аналізувати проблеми, які виникають в процесі реалізації заходів запобігання корупції;

Правильно застосовувати положення антикорупційного законодавства в конкретних правових ситуаціях;

Уміти кваліфікувати правопорушення у сфері корупції.

Інтерактивні лекції;

Лекція – прес-конференція;

Проблемний семінар;

Мозковий штурм.

Магістр

081 Право

30

Адміністративне право.

2-3

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «Право»

ОП «ПРАВОЗНАВСТВО»

на 2022/2023 н.р.

освітній рівень «магістр»

Кафедра, яка пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетент-ності, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи вик-ладання, які пропонуються (лекції, прак-тики, команд-на робота, се-мінар, проект-на робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропо-нується дисципліна

Перелік галузей знань / cпеціаль-ність, для яких пропо-нується дисципліна

Макси-мальна кількість студентів, які можуть за-писатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати дисциплі-ну / до аудиторії

Обме-ження щодо семестру вивчення

 

Лекції

Семі-нарські та практичні заняття, лаборатор-ні роботи

Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

К.ю.н., доцент Руденко Л.Д.

К.ю.н., доцент Руденко Л.Д.

Здатність

застосовувати

знання у

практичних

ситуаціях.

Здатність до

пошуку,

оброблення та

аналізу інформації з

різних джерел.

Здатність виявляти,

ставити та

вирішувати

проблеми.

Здатність приймати

обґрунтовані

рішення

Знати та розуміти сучасні теоретичні підходи до визначення предмету регулювання господарської діяльності, а також аргументувати власну точку зору.  Генерувати власні ідеї щодо проблемних аспектів (дисфункції) законодавчого регулювання господарських відносин та демонструвати знання загальних правил подолання законодавчих колізій, абстрактно мислити, здійснювати аналіз та синтез. Практичного застосовувати положення господарського законодавства для захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин.  Самостійно складати локальні акти суб’єктів господарювання, надавати юридичні консультації. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки, здійснювати пошуку, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

Лекції, практичні та семінарські заняття, проблемні заняття

Магістр

ОП «Правознавство»

30

Адміністративне права, адміністративний процес

3

 

Правове регулювання функціонування системи фінансово-економічної безпеки

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Д.ю.н., професор Старинський М.В.

Д.ю.н., професор Старинський М.В.

Здатність

застосовувати

знання у

практичних

ситуаціях.

Здатність до

пошуку,

оброблення та

аналізу інформації з

різних джерел.

Здатність виявляти,

ставити та

вирішувати

проблеми.

Здатність приймати

обґрунтовані

рішення.

Аналізувати чинне законодавство України у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки на предмет його застосування в практичних ситуаціях;

Аналізувати законодавство іноземних держав на предмет виділення ефективних механізмів забезпечення фінансово-економічної безпеки та їх можливої імплементації в чинне законодавство України;

Застосовувати на практиці отримані знання у сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки держави;

Організовувати роботу суб’єктів в сфері забезпечення фінансово-економічної безпеки держави;

Брати участь у розробці нормативно-правових актів, що регулюють функціонування системи фінансово-економічної безпеки держави.

Інтерактивні лекції;

Дослідницька робота;

Лекції-дискусії;

Практико-орієнтоване навчання;

Проблемні лекції;

Проблемний семінар.

Магістр

ОП «Правознавство»

30

Теорія права, Конституційне право України,

Адміністративне право України, Кримінальне право

України, Фінансове право України, Податкове право

України.

3

 

Правоохоронна система

 

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Д.ю.н., доцент Кобзєва Т.А.

К.ю.н., асист. Михайловська Є.В.

Здатність

застосовувати

знання у

практичних

ситуаціях.

Здатність до

пошуку,

оброблення та

аналізу інформації з

різних джерел.

Здатність виявляти,

ставити та

вирішувати

проблеми.

Здатність приймати

обґрунтовані

рішення.

Ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

Використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

Застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

Застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового.

розгляду та вирішення правових спорів

лекції-візуалізації;

Інтерактивні лекції;

Навчальна дискусія при обговоренні есе;

Практичні заняття;

Підготовка реферативного огляду наукової літератури;

Екскурсії для закріплення теоретичних знань.

Магістр

ОП «Правознавство»

30

Теорія права, Конституційне право України,

Адміністративне право.

3