КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ ПРАВА

  • Українська
  • English

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

на 2022/2023 н.р.

Кафедра, яка пропонує

дисципліну

Викладач, який буде викладати дисципліну

Назва загальної компетент-ності, на розвиток якої спрямована дисципліна

Результати навчання

Методи вик-ладання, які пропонуються (лекції, прак-тики, команд-на робота, се-мінар, проект-на робота, проблемні заняття тощо)

Рівень освіти, для якого пропо-нується дисципліна

Перелік галузей знань / cпеціаль-ність, для яких пропо-нується дисципліна

Макси-мальна кількість студентів, які можуть за-писатися на дисципліну *

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть обрати дисциплі-ну / до аудиторії

Обме-ження щодо семестру вивчення

Лекції

Семі-нарські та практичні заняття, лаборатор-ні роботи

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ

Захист трудових прав і мотивація персоналу

Кафедра адміністративно-господарського права та фінансово-економічної безпеки

Д.ю.н., доцент Кисельова О.І..,

к.ю.н., доцент Шлапко Т.В

Д.ю.н., доцент Кисельова О.І..,

к.ю.н., доцент Шлапко Т.В.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

Знати правове регулювання зайнятості, працевлаштування і звільнення з роботи,

робочого часу і часу відпочинку, забезпечення дисципліни праці, дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

знати юридичний механізм та юридичні і не юридичні засоби захисту і забезпечення трудових прав суб’єктів трудових відносин;

Уміти складати та заповнювати відповідні документи, пов’язані з реалізацією конституційного права на працю (резюме, мотиваційний лист, проект трудового договору, позовна заява тощо)

Інтерактивні лекції

Аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

Кейс-метод

Лекції-дискусії

Навчальна дискусія / дебати

Проблемний семінар

Для всього контингенту

Для всіх спеціальностей, крім спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

60 осіб

Для всього

контингенту

Без обмежень

Fundamentals  of   Ukrainian legislation

Departmentof Administrativeand Economic Lawand Financialand Economic Security

Доктор філософії, Асистент Глущенко Н.В.

Доктор філософії, Асистент Глущенко Н.В.

Ability to apply knowledge in practical situations.

To know the main aspects of legal regulation of public relations in Ukraine, such as:the basics theory of state and

law, constitutional, administrative, civil,

economic, labor, criminal and other branches of law.

To be able to navigate in current legislation, work with regulations acts, correctly apply legal norms to specific practical situations

Interactive lectures

Case-study

Casemethod

Lectures-discussions

Practice-oriented learning

Educational discussion / debate,

Problemworkshop

For the whole contingent

Except  081 “law” and

293 “International law”

42

For the whole contingent

No limits

Правовий статус іноземців в Україні

Кафедра адміністративно-господарського права та фінансово-економічної безпеки

Доктор філософії, Асистент Глущенко Н.В

Доктор філософії, Асистент Глущенко Н.В.

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

використовувати нормативно-правові акти, що регулюють правовий статус іноземців;

аналізувати та вирішувати ситуації, що виникають під час перебування іноземців в Україні;

розуміти наслідки порушення українського законодавства іноземцями;

уміти збирати та заповнювати документи, пов’язані з перебування іноземців на території України;

знати порядок перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців на території України

Інтерактивні лекції

Аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

Лекції-дискусії

Проблемний семінар

Мозковий штурм

Для всього контингенту

Для всіх спеціальностей, крім спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

42 осіб

Для всього

контингенту

Без обмежень

Legal status of foreigners in Ukraine

Departmentof Administrativeand Economic Lawand Financialand Economic Security

Доктор філософії, Асистент Глущенко Н.В

Доктор філософії, Асистент Глущенко Н.В.

Ability to apply knowledge in practical situations. Ability to identify, pose and solve problems.

Ability to make informed decisions.

To use normative legal acts regulating the legal status of foreigners;

to analyze and resolve situations that arise during the stay of foreigners in Ukraine;

to understand the consequences of violations of Ukrainian legislation by foreigners;

to be able to collect and fill in documents related to the stay of foreigners in Ukraine

Interactive lectures

Analysis of specific situations

Case-study

Lectures-discussions

Problemseminar

Brain-storm

For the whole contingent

Except  081 “law” and

293 “International law”

42

For the whole contingent

No limits

Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки та

Кафедра міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін

Доцент Руденко Л.Д.

Доцент Плотнікова  М.В.

Асистент Швагер О.А.

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність працювати в міжнародному контексті

Знати основні поняття та принципи ринку фінансових послуг ЄС.

Пояснювати правові основи функціонування ринку фінансових послуг ЄС.

Оцінювати правові засади взаємовідносин інституцій Європейського Союзу щодо регулювання ринку фінансових послуг

Описувати систему джерел європейського права, засади взаємодії органів та інституцій ЄС між собою, правовий статус споживачів фінансових послуг та їх право на захист своїх законних прав та інтересів , право на звернення до європейських судових органів

Аналіз конкретних ситуацій (Case-study), лекції-дискусії, Обмін думками (think-pair-share), Навчальна дискусія / дебати, кейс-методи

Для всього контингенту

Для всіх спеціальностей, крім спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

60 осіб

Для всього контингенту

Без  обмежен

ь